Archive | July, 2014

What is capitalism, really?

18 Jul

In short, capitalism is a system of radical intermediation.

Capitalism is the heir of Catholicism, wherein it is key that God can not be accessed directly. In religion priest is the mediator between man and God; in capitalism the mediation agent is money. Capitalism is radical intermediation because it demands mediation in absolutely every occasion.

A desirable spiritual state in religion is that without priest nobody can get to God. A desirable material state in capitalism is that without money nobody can get to – anything!

The more the intermediaries, the better capitalism will flourish. Place an intermediary between intermediaries, or even between intermediaries that stand between intermediaries, even if they exist for no real purpose (except for being intermediaries), and capitalism will be thrilled!

Protestantism stood up for liberation of everything spiritual from the reigns of priestly monopoly, similarly many new movements, although they don’t have a common name, are standing up for for liberation of everything material from the reign of money. That is, from everything that is embodied in what money personifies today.


Every human should have the right to directly access everything his or her existence depends upon.

The most insidious coercion in today’s society is the coercion to having.

If you don’t have anything, you don’t exist. If you don’t participate in intermediation, you don’t exist. You are but an thing, an object of intermediation. If you’re not the trader, you are being traded.

Traded means sold. It means measuring your worth in money. You have to be an object of demand to even have any kind of value.

Like a football player, for example, worth a hundred million Euros. Why is he worth that much? Because he is a fabulous intermediary. For every hundred million that he gets, other intermediaries get billions. Whether he wants it or not he is somewhere in between the crowd desiring entertainment and the crowd desiring profit.

The Kryptonite of capitalism is immediacy, directness. Directness in all possible meanings of the word.

Are you interested in healing our societies disease of capitalism? That’s really easy! Just become radically direct. That’s all it takes.

Advertisements

Kaj je v resnici kapitalizem?

16 Jul

Na kratko: kapitalizem je sistem radikalnega posredništva.

Je dedič katoličanstva, v katerem je ključno to, da do Boga ni mogoče priti neposredno. Kakor je v religiji svečenik posrednik med človekom in bogom, je v kapitalizmu posrednik denar. Kapitalizem je radikalno posredništvo zato, ker ga zahteva res povsod in vedno.

Zaželeno duhovno stanje v religiji je, da brez svečenika ni mogoče priti do Boga. Zaželeno materialno stanje v kapitalizmu je, da brez denarja ni mogoče priti do – ničesar!

Več ko je posrednikov, bolj kapitalizem cveti. Postavite posrednika med posrednike, ali med posrednike med posredniki, tudi če so sami sebi namen, in kapitalizem bo vzhičen!!

Kakor se je protestantizem postavil za osvoboditev vsega duhovnega od jarma monopola svečeništva, se mnoga nova gibanja, ki še nimajo skupnega imena, postavljajo za osvoboditev vsega materialnega od jarma denarja. Se pravi od vsega tistega, kar dandanes denar pooseblja.

Človek bi moral imeti pravico neposredno dostopati do vsega, od česar je odvisen njegov obstoj.

Najbolj zahrbtna prisila v današnji družbi je prisila k imeti.

Če nimaš, te ni. Če ne sodeluješ v posredništvih, te ni. Si le stvar, predmet posredništva.  Če nisi trgovec, si blago.

Blago, ki se prodaja. Ki svojo vrednost meri v denarju. Blago, ki mora biti predmet povpraševanja, da bi sploh imelo kakšno vrednost.

Kot nogometaš,  “vreden” sto milijonov. Od kod tolikšna vrednost? Vrhunski posrednik je. Vsakih sto milijonov, ki jih dobi, drugim posrednikom prinese milijarde. Naj hoče ali noče stoji tam vmes – med množico željno zabave in množico željno zaslužka.

Kriptonit kapitalizma je neposrednost. Neposrednost v vseh pomenih.

Vas zanima, kako pozdraviti družbo bolezni kapitalizma? Nič lažjega! Postanite radikalno neposredni. To je vse.

Two rivers

12 Jul

Sand sleeps under my soft soles.
A river rumbles around rusty
remnants of the ridiculous,
chasing of jittery chit-chats –
clueless,
mindless,
homeless.

Sweet songs signal strangeness
reaching radical revolutionary
resourcefulness. Ressurrected
river unchanneled, wise –
boundless,
timeless,
godless.